Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
B-ACCOUNT OY
Tarharannankaari 6
67700 Kokkola

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
B-ACCOUNT OY/Annika Backlund
Tarharannankaari 6
67700 Kokkola
044 76 44 121
annika.backlund@b-account.fi

2. Rekisteröidyt
Asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella 

Henkilötetojenkäsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
asiakassuhteen hoitaminen
palveluistamme kertominen

4.Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

Yhteystiedot
nimi
osoite
sähköposti
puhelinnumero

Asiakastiedot
tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee
tehdä osoitteeseen

B-ACCOUNT OY/Annika Backlund
Tarharannankaari 6
67700 Kokkola
044 76 44 121
annika.backlund@b-account.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset
tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei
ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko
poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei
voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus
olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan
suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen
käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos
hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa
olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin B-Account Oy:n ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on oimassa

9. Henkilötietojen käsittelijät
Asiakasrekisteriä käsittelevät B-Account Oy:n työntekijät.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös
ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.